Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5701
Title: Basic fisheries statistics 2007
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
Keywords: މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު
މަހުގެ މިންވަރު
މަސްބާނާ ގޮތް
މަސްދަތުރު
މަހުގެ ބަރުދަން
އަތޮޅުތައް
ސަރަހައްދު
މަހުގެ ބާވަތް
ރާއްޖޭން ބޭރުކުން
އިހި
ހުއިފިލަނޑާ
Fishermen
Fishing
Fishing Trips
Fishing Vessels
Fish Catch
Atolls
Fishing Method
Species
Vessel Type
Fish Weight
Fish Export
Fish Utilization
Lobster
Sea Cucumber
Issue Date: 2007
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް. (2007). ބޭސިކް ފިޝަރީސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2007. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources. (2007). Basic fisheries statistics 2007. Male: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5701
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic Fisheries Statistics 2007.pdf658.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.