Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5711
Title: Basic fishery information 1981
Other Titles: މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Ministry of Fisheries
Keywords: Geographic situation
Geographical data
Fish production
Fishing crafts
Fishermen
Fishing gear
Storage
Exports
Fisheries statistics
Fishing vessels
Fish prices
Pelagic fish species
Maldives fish
Smoked and tried tuna
Dry salted tuna
Masdhoani
Vadhu dhoani
Atolls
Diesel prices
Fish catch
Export quantity and value
ސަރަހައްދީ މައުލޫމާތު
ޖޯގްރަފީ މައުލޫމާތު
މަސްހިފޭ އަދަދު
މަސްވެރިކަމުގެ އުޚަނދު
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން ކުރާ ގޮތް
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން
ވަދު މަސްވެރިކަން
މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާ
މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ އަދަދު
އަތޮޅުތައް
ވަދު ދޯނި
މަސްދޯނި
މަހުގެ އަގު
ކަނޑުގެ ބާވަތްތައް
ހިކި ލޮނު މަސް
ޑީސެލްގެ އަގު
މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު
ބާނާ ހިފި މަސް
އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު ބަރުދަނާ އަގު
Issue Date: 10-Dec-1982
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: Ministry of Fisheries. (1982). Basic fishery information 1981. Rasain 2, 158-159.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް. (1982). ބޭސިކް ފިޝަރީ އިންފޮމޭޝަން 1981. ރަސްއައިން 2، 155-157.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5711
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic fishery information 1981.pdf676.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.