Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5726
Title: 1979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދު
Other Titles: 1979 in 1983 ah masverinnaa dhoani faharuge adhadhu
Fishermen and fishing fleet 1979 - 1983
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
Ministry of Fisheries
Keywords: މަސްވެރިން
އިންޖީނު ދޯނި
ރިޔާ ނެގި މަސް ދޯނި
ވަދު ދޯނި
Fishermen
Mechanical boat
Sailing fishing boat
Issue Date: 10-Dec-1984
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
Ministry of Fisheries
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް. (1984). 1979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދު. ރަސްއައިން 4. 187
Ministry of Fisheries. (1984). Fishermen and fishing fleet 1979 - 1983. Rasain 4. 187.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;4
Rasain;4
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5726
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1979 in 1983 ah masverinnaa dhoani faharuge adhadhu.pdf178.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.