Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5727
Title: މަސްވެރިކަން އިގޭތޯ
Other Titles: Mas verikan ingeythoa
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު
Manik, Mohamed Ibrahim
Keywords: Fishing
Benefits
Fishermen
Lifestyle of fishermen
Occupation
Bait
Pole and line fishing
Chumming
Fishing methods
Fishing vessels
Profit
Value
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ
ފައިދާ
މަސްވެރިންގެ ދިރިއުޅުން
މަސައްކަތް
އެންދެމުން
އެންއުކުން
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިކަން ކުރާ ގޮތްތައް
ލިބޭ ފައިދާ
އަގު
Issue Date: 10-Dec-1982
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު. (1982). މަސްވެރިކަން އިގޭތޯ. ރަސްއައިން 2، 147-148.
Manik, M. I. (1982). Mas verikan ingeythoa. Rasain 2, 147-148.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5727
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry

މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mas verikan ingeythoa.pdf758.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.