Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5812
Title: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން : ތާނަ އަކުރު އުފެދުނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއް ގައިތަ؟
Other Titles: Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun : thaana akuru ufedhunee kon dhuvasvareh gaitha?
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: Nov-1986
Oct-1986
Sep-1986
Aug-1986
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Markazu
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1986). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން : ތާނަ އަކުރު އުފެދުނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއް ގައިތަ؟. ފަތްތޫރަ 92. 8(8)، 14-17
Luthufee, M. A. (1986). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun : thaana akuru ufedhunee kon dhuvasvareh gaitha?. Faiythoora 92. 8(8), 14-17.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1986). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން : ތާނަ އަކުރު އުފެދުނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއް ގައިތަ؟. ފަތްތޫރަ 91. 8(7)، 25-29
Luthufee, M. I. (1986). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun : thaana akuru ufedhunee kon dhuvasvareh gaitha?. Faiythoora 91. 8(7), 25-29.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1986). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން : ތާނަ އަކުރު އުފެދުނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއް ގައިތަ؟. ފަތްތޫރަ 90. 8(6)، 24-28
Luthufee, M. I. (1986). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun : thaana akuru ufedhunee kon dhuvasvareh gaitha?. Faiythoora 90. 8(6), 24-28.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1986). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން : ތާނަ އަކުރު އުފެދުނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއް ގައިތަ؟. ފަތްތޫރަ 89. 8(5)، 6-10
Luthufee, M. A. (1986). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun : thaana akuru ufedhunee kon dhuvasvareh gaitha?. Faiythoora 90. 8(5), 6-10.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;92
Faiythoora;92
ފަތްތޫރަ;91
Faiythoora;91
ފަތްތޫރަ;90
Faiythoora;90
ފަތްތޫރަ;89
Faiythoora;89
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5812
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.