Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5819
Title: އައްޝައިޚު އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން : ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން
Other Titles: Al-Sheikh almarhoom Mohamed Jamaaluddin : Dhivehi adheebunge therein
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލް
Jameel, Mohamed
Issue Date: Nov-1979
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .މުޙައްމަދު ޖަމީލް. (1979). އައްޝައިޚު އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން : ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން. ފަތްތޫރަ 8. 29-31
Jameel, M. (1979). Al-Sheikh almarhoom Mohamed Jamaaluddin : Dhivehi adheebunge therein. Faiythoora 8. 29-31.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;8
Faiythoora;8
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5819
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naaibu thuththu.pdfFaiythoora 8497.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.