Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/589
Title: ވާހަކައިގެ ވާހަކަ
Other Titles: Vaahakaige vaahaka
Authors: Hameed, Abdullah
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Fiction
Reading
Competition
Folk Story
Preservation
ލޮލަށް ފެންނަންނެތް ތަރިކަ
ވާހަކަ ކިޔުން
މުބާރަތް
ފުލޯކު ވާހަކަ
ރައްތެރިކުރުން
Issue Date: 1-Sep-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A.. (1997). Vaahakaige vaahaka. Faithoora, 19(6), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (1997).ވާހަކައިގެ ވާހަކަ. ފަތްތޫރަ. 19(6), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;222
ފަތްތޫރަ : 222
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/589
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222_pt1-10112017083115.pdf965.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.