Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/591
Title: ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތް
Other Titles: Naifaru hukuru miskiy
Authors: Zakariyya, Mohamed
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
Keywords: History
Maldives
Naifaru
Friday Mosque
Lime construction
Architecture
ތާރީޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު
ހުކުރު މިސްކިތް
އުވައިގެ މަސައްކަތްތެރިކަން
ޢިމާރާތުގެ ފަރުމާ
Issue Date: 1-Sep-1997
Oct-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Zakariyya, M. (1997). Naifaru hukuru miskiy. Faiythoora, 19(6), 19-23.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (1997). ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތް. ފަތްތޫރަ 19(06)، 19-23.
Zakariyya, M. (1997). Naifaru hukuru miskiy. Faiythoora, 19(7), 21-27.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (1997). ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތް. ފަތްތޫރަ 19(07)، 21-27.
Series/Report no.: Faiythoora;222
ފަތްތޫރަ؛222
ފަތްތޫރަ؛223
Faiythoora;223
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/591
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D

ބިނާވެށި
Architecture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naifaru hukuru miski.pdfFaiythoora 223, 19(6)2.73 MBAdobe PDFView/Open
Naifaru hukuru miskiy.pdfFaiythoora 223, 19(7)961.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.