Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6044
Title: Assistance in the drafting of Agricultural legislation
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Ministry of Fisheries, agriculture and Marine Resources
Keywords: Agriculture
ދަނޑުވެރިކަން
Law
ގާނޫނު
Pesticide
ގަހަށް ޖަހާ ބޭސް
Legal draft
ގާނޫނީ ޑްރާފްޓް
Capacity building
މީހުން ބިނާކުރުން
Work plan
މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން
Law on plant protection
ގަސް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނު
Issue Date: 2009
Publisher: Ministry of Fisheries, agriculture and Marine Resources
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް (2009) އެސިސްޓަންސް އިންދަ ޑްރާފްޓިންގް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރަލް ލެޖިސްލޭޝަން . މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Ministry of fisheries, agriculture and Marine Resources (2009). Dhivehi raajjeyge faana masverikamuge management plan, 1-32.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6044
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assistance in the drafting of agricultural legislation.pdf17.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.