Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6081
Title: Dossier for import and release of asecodes hispinarum for the control of coconut hispine beetle : Brontispa Longissima in the Maldives
Authors: Ministry of Fisheries, Agriculture & Marine Resources
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Keywords: Coconut leaf beatle
Coconut palm
ރުއް
ރުކުމަޑި
South Ari Atoll
ދެކުނު އަރި އަތޮޅު
Pest control
ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާ
Larva
ލާވާ
Pupae
ޕިއުޕާ
Detection
ދެނެގަތުން
Inspection
ބަލާހޯދުން
Control
ކޮންޓްރޯލް
Issue Date: 2003
Publisher: Ministry of Fisheries and Agriculture and Marine Resources
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް (2003) ޑޮސިއަރ ފޯރ އިންޕޯޓް އެންޑް ރިލީސް އޮފް އެސެކޯޑްސް ހިސްޕިނޭރަމް ފޯރ ދަ ކޮންޓްރޯލް އޮފް ކޮކޮނަޓް ހިސްޕައިން ބީޓްލް: ބްރޮންޓިސްޕާ ލޮންގިސިމާ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް. މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
Ministry of Fisheries and Agriculture and Marine Resources (2003) Dossier for import and release of asecodes hispinarum for the control of coconut hispine beetle : Brontispa Longissima in the Maldives. Male' : Ministry of Fisheries and Agriculture and Marine Resources
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6081
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.