Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/624
Title: ފަހުގެބެނުން- ބަހުގެ ދުލުން
Other Titles: Fahugebunun - bahuge dhulun
Authors: Raheem, Abduh
އަބުދުއްރަަޙީމް
Keywords: Poetry
Literature
Sad
ޅެން
ހިތާމަވެރި
Issue Date: 1-Mar-1994
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Raheem, A. (1994). Fahugebunun - bahuge dhulun. Faithoora, 15(12), 36.
އަބުދުއްރަަޙީމް. (1994). ފަހުގެބެނުން- ބަހުގެ ދުލުން. ފަތްތޫރަ. 15(12), 36
Series/Report no.: Faithoora;180
ފަތްތޫރަ;180
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/624
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180_pt8-10102017132825.pdf942.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.