Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/630
Title: އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން" - 2 ސ. އަތޮޅު"
3-"އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން"
އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން
އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން - 4 : އ.ފެންފުށި
Other Titles: "Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 2 Sh. atholhu.
"Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 3
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 4 : A.Fenfushi
Authors: Luthufee, Mohamed Ibrahim
މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ
Keywords: SH. Atoll
Gan
Ancient
Culture
ސ. އަތޮޅު
ގަން
ގަދީމީ
އާދަކާދަ
Buddhism
Islam
Dhoogas
Ali Didi
Sultan Hassan 10
Resettlement
Tradition
ބުޑިޒަމް
އިސްލާމް
ދޫގަސް
ޢަލީ ދީދީ
އައްސުޠާން ހަސަން 10
މީހުން ބޭލުން
އާދަކާދަ
Issue Date: 1-Dec-1995
1-Jan-1996
1-Feb-1997
1
Sep-1996
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Luthufee, M.I. (1997). "Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 2 Sh. atholhu. Faiythoora 201, 17(9), 5-9.
.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1996). "އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން"-3. ފަތްތޫރަ 202. 17(10)، 5-7
Luthufee, M.I. (1996). "Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn"- 3. Faiythoora 202. 17(10), 5-7.
މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ. (1997). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން. ފަތްތޫރަ 215. 18(11), 19-23
Luthufee, M.I. (1997). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun . Faiythoora 215. 18(11), 19-23.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1997). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން. ފަތްތޫރަ 214. 18(10)، 9-13
Luthufee, M.I. (1997). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun. Faiythoora 214. 18(10), 9-13.
.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1996). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން - 4 : އ.ފެންފުށި. ފަތްތޫރަ 210. 18(6)، 5-8.
Luthufee, M.I. (1996). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 4 : A.Fenfushi. Faiythoora 210. 18(6), 5-8.
Series/Report no.: Faiythoora;201
ފަތްތޫރަ؛201
ފަތްތޫރަ;202
Faiythoora;202
Faiythoora;215
ފަތްތޫރަ؛215
ފަތްތޫރަ؛214
Faiythoora;214
ފަތްތޫރަ؛210
Faiythoora;210
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/630
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn.pdfFaiythoora 201, 17(9)3.06 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaalukurevunu thaareekhuge thereyn-3.pdfFaiythoora 202, 17(10)1.72 MBAdobe PDFView/Open
Ihmaalu kurevunu thaareekhuge thereyn 5 Dhivehiraajje survey kurun.pdfFaiythoora 215, 18(11)4.86 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaal kurevunu thaareekhge tereyn-5.pdfFaiythoora 214. 18(10)2.49 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 3 : A.Fenfushi.pdfFaiythoora 210. 18(6)920.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.