Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/632
Title: ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ
Other Titles: I'brathuge hadhiyaa
Authors: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Sodhiq, Abdulla
Keywords: Autograph
Hilmee, Ibrahim
Hilmee, Ibrahim
Manik, Ahmed Hussain
Ibrahim, Abbas
Yoosuf (berugey)
Jameel, Mohamed
Dheedhee, Hassan
ޙިލްމީ، އިބްރާހިމް
ޒާހިރު، ޢުމަރު
މަނިކު، އަހުމަދުޙުސެއިން
އިބްރާހިމް، ޢައްބާސް
(ޔޫސުފުފުޅު (ބެރުގެ
ޖަމީލު، މުޙައްމަދު
ޙަސަންދީދީ
އޯޓޯގްރާފް
Issue Date: May-1995
Jun-1995
Jul-1995
Aug-1995
Sep-1995
Dec-1995
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 194. 17(2)، 18-22
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 194. 17(2), 18-22.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 195. 17(3)، 17-25
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 195. 17(3), 17-25.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 196. 17(4)، 20-25
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 196. 17(4), 20-25.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 197. 17(5)، 13-18
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 197. 17(5), 13-18.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 198. 17(6)، 19-24
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 198. 17(4), 19-24.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ 201. 17(9)، 20-26
Sodhiq, A. (1995). I'brathuge hadhiyaa. Faiythoora 201. 17(9), 20-26.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;194
Faiythoora;194
ފަތްތޫރަ;195
Faiythoora;195
ފަތްތޫރަ;196
Faiythoora;196
ފަތްތޫރަ;197
Faiythoora;197
ފަތްތޫރަ;198
Faiythoora;198
ފަތްތޫރަ;201
Faiythoora;201
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/632
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 201. 17(9)4.73 MBAdobe PDFView/Open
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 194. 17(2)925.6 kBAdobe PDFView/Open
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 196. 17(4)1.31 MBAdobe PDFView/Open
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 197. 17(5)1.96 MBAdobe PDFView/Open
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 195. 17(3)3.37 MBAdobe PDFView/Open
I'brathuge hadhiyaa.pdfFaiythoora 198. 17(6)697.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.