Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/640
Title: ދިވެހިބަހުގެ ހަތްވަނަ މަޙްރަޖް
Other Titles: Dhivehibahuge haiyvana mah'raj
Authors: Ahmed, Hussain Rasheed
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
Keywords: Dhivehi Language
Velar
Voice articulation
Making voice soft
Making voice heavy
މަޙްރަޖް
މަޑުތަލި
އަޑު ލުއިކުރުން
އަޑު ބަރުކުރުން
Issue Date: 1-Nov-1994
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚައް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Ahmed, H.R. (1995). Dhivehibahuge haiyvana mah'raj. Faithoora, 16(7), 30-32.
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު (1995). ދިވެހިބަހުގެ ހަތްވަނަ މަޙްރަޖް. ފަތްތޫރަ، 16(7)، 30-32.
Series/Report no.: Faithoora;188
ފަތްތޫރަ؛188
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/640
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188_pt7-10102017141204.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.