Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6613
Title: ބަހަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ؟
Other Titles: Bahakee kon echcheh thoa?
Authors: ޔުމްނާ މައުމޫނު
Maumoon, Yumna
Keywords: ބަަސް
ދިވެހި ބަސް
ވާހަކަދެއްކުން
އިޝާރާތުން ވާހަކަދެއްކުން
Language
Dhivehi Language
Speaking
Sign language
Verbal communication
Issue Date: Jul-1997
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .ޔުމްނާ މައުމޫނު. (1997). ބަހަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ؟. ފަތްތޫރަ 220. 19(4)، 24-27
Maumoon, Y. (1997). Bahakee kon echcheh thoa?. Faiythoora 220. 19(4), 24-27.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;220
Faiythoora;220
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6613
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahakee kon echcheh thoa?.pdfFaiythoora 220. 19(4)539.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.