Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/667
Title: ދިވެހިބަހުން ފުރިހަމަޔަށް ޙިޔާލު ފައުޅު ކުރެވޭނެއެވެ
Other Titles: Dhivehibahun furihamayah h'iyaalu faulhu kureveyneve
Authors: Habeeb, Habeeba Hussain
ހަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް
Keywords: Dhivehi Language
Expression
Complex Dhivehi Language
ދިވެހިބަސް
ހިޔާލު ފާލުކުރުން
ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަން
Issue Date: 1-Apr-1995
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Habeeb, H.H. (1995). Dhivehibahun furihamayah h'iyaalu faulhu kureveyneve. Faiythoora 193, 17(1), 20-25.
.ހަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް (1995). ދިވެހިބަހުން ފުރިހަމަޔަށް ޙިޔާލު ފައުޅު ކުރެވޭނެއެވެ. ފަތްތޫރަ 193، 17(1)، 20-25
Series/Report no.: Faiythoora;193
ފަތްތޫރަ;193
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/667
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193_pt4-10102017153114.pdf5.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.