Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/673
Title: އަބުލްޢަނާން ރަސްގެފާނާއި ސިންގާ
Other Titles: Abula'naan rasgefaanaai singaa
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Fiction
Moral Fiction
Ambition
Kids Fiction
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ
އަޒުމް
ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ
ވާހަކަ
Issue Date: 1-Mar-1999
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Abula'naan rasgefaanaai singaa. (1999). Faiythoora 240, 20(12), 45.
.އަބުލްޢަނާން ރަސްގެފާނާއި ސިންގާ. (1999). ފަތްތޫރަ 240. 20(12), 45
Series/Report no.: Faithoora;240
ފަތްތޫރަ;240
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/673
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240_pt7-10112017094618 - Copy.pdfFaiythoora 240, 20(12)515.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.