Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/691
Title: ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! ސިޔާސަތު ދަސްކޮށް ޤައުުުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭށެވެ.
Other Titles: Dhivehi dhareenneyve! siyaasathu dhaskoh qaumuge musthaqbal battankohdheysheve.
Authors: Zahir, Adam
އާދަމް ޒާހިރު
Keywords: Literature
ލިޔުންތެރިކަން
Dhivehi language
ދިވެހި ބަސް
Native language
މާދަރީ ބަސް
Pupils
ކިޔަވާ ކުދިން
Neglecting dhivehi language
ދިވެހި ބަހަށް އިހުމާލުވުން
Western civilization
ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބު
Educational framework
ތަޢުލީމީ އޮނިގަނޑު
Letter
އަކުރު
Native language day
މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް
Improving dhivehi language
ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުން
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: Adam, Z. (2014). Dhivehi dhareenneyve! siyaasathu dhaskoh qaumuge musthaqbal battankohdheysheve. Jamaa'thuge khabaru, 422, 14-16.
އާދަމް ޒާހިރު. (2014). ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! ސިޔާސަތު ދަސްކޮށް ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭށެވެ . ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު :422, 14-16.
Series/Report no.: Jamaa'thuge khabaru;422
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/691
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-16.pdf248.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.