Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/707
Title: ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! ސިޔާސަތު ދަސްކޮށް ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭށެވެ.
Other Titles: Dhivehi dhareenneyve! siyaasathu dhaskoh qaumuge musthaqubalu battankohdheysheve.
Authors: Zahir, Adam
އާދަމް ޒާހިރު
Keywords: Essay
މަޒުމޫނު
Literature
ލިޔުންތެރިކަން
Awareness
ހޭލުންތެރިކަން
Politics
ސިޔާސަތު
Birth of politics
ސިޔާސަތު އުފަންވުން
Holy quran and sunnah
ކީރިތި ޤުރައާނާއި ސުންނަތް
Modern knowledge
ޒަމާނީ ޢިލްމު
Democracy
ޑިމޮކްރަސީ
Books of Athenes
އެތެންސްގެ ފޮތްތައް
Meaning of politics
ސިޔާސަތުގެ މާނަ
Islamic shariah
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް
Information
މަޢޫލޫމާތު
Characteristics
ސިފަތައް
Politician
ސިޔާސީ ބޭފުޅުން
Qualities
ޝަރުތުތައް
Parliament
ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް
Issue Date: 1-Feb-2014
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: Zahir, A. (2014). Dhathuruveriyaa. Dhivehi dhareenneyve! siyaasathu dhaskoh qaumuge musthaqubalu battankohdheysheve. Jamaa'thuge khabaru, 423, 3-5
އާދަމް ޒާހިރު. (2014). ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! ސިޔާސަތު ދަސްކޮށް ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭށެވެ . ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު :423, 3-5
Series/Report no.: Jamaa'thuge khabaru;423
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު : 422
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/707
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-5.pdfPart 297.83 kBAdobe PDFView/Open
10-13.pdfPart 1103.7 kBAdobe PDFView/Open
full article.pdfFull article149.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.