Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/716
Title: ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1، 2، 3
Other Titles: Dhivehi bahaa medhu dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1, 2, 3
Authors: AbdulRaheem, Ismail Habeeb
އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް
Keywords: Literature
ލިޔުންތެރިކަން
Dhivehi language
ދިވެހި ބަސް
Youth
ޒުވާނުން
Purpose of education
ތަޢުލީމުގެ ދައުރު
Education system
ތަޢުލީމީ ނިޒާމު
Views regarding language
ބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތް
Mother language
މާދަރީބަސް
Experiment
ދިރާސާ
Preserving
ރައްކާތެރިކުރުން
Preferring mother language
މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުން
Strong words
ބަސްބަހަށް ބަދަލު އައުން
Changes in words
Influence from stronger words
ބާރުގަދަ ބަސްތަކުގެ ނުފޫޒު
Issue Date: 1-Jun-2014
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: All Articles: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1, 2, 3. Jamaa'thuge Khabaru, 425' 3-6, 426, 3-6, 427, 3-5.
Part 1: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 425, 3-6.
Part 2: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 426, 3-6.
Part 1: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 427, 3-5.
މުޅި އާރޓިކަލް އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1، 2، 3 . ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 425' 3-6, 426, 3-6, 427, 3-5.
އާރޓިކަލްގެ ފުރަތަމަ ބައި .އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1 ވަނަ ބައި ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 425' 3-6
އާރޓިކަލްގެ ދެވަނަ ބައި .އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 2ވަނަ ބައި ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 426, 3-6
އާރޓިކަލްގެ ތިންވަނަ ބައި އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 3ވަނަ ބައި. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 427, 3-5.
Series/Report no.: Jamaa'thuge khabaru;427
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު : 427
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/716
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Full Article.pdfFull Article354.91 kBAdobe PDFView/Open
Part 1.pdfPart 1127.37 kBAdobe PDFView/Open
Part 2.pdfPart 2134.21 kBAdobe PDFView/Open
Part 3.pdfPart 3179.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.