Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAbdulRaheem, Ismail Habeeb-
dc.contributor.authorއިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް-
dc.date.accessioned2017-11-27T07:56:56Z-
dc.date.available2017-11-27T07:56:56Z-
dc.date.issued2014-06-01-
dc.identifier.citationAll Articles: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1, 2, 3. Jamaa'thuge Khabaru, 425' 3-6, 426, 3-6, 427, 3-5.en_US
dc.identifier.citationPart 1: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 425, 3-6.-
dc.identifier.citationPart 2: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 426, 3-6.-
dc.identifier.citationPart 1: AbduRaheem, I. H. (2014). Dhivehi bahaa medhu Dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1. Jamaa'thuge Khabaru, 427, 3-5.-
dc.identifier.citationމުޅި އާރޓިކަލް އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1، 2، 3 . ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 425' 3-6, 426, 3-6, 427, 3-5.-
dc.identifier.citationއާރޓިކަލްގެ ފުރަތަމަ ބައި .އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1 ވަނަ ބައި ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 425' 3-6-
dc.identifier.citationއާރޓިކަލްގެ ދެވަނަ ބައި .އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 2ވަނަ ބައި ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 426, 3-6-
dc.identifier.citationއާރޓިކަލްގެ ތިންވަނަ ބައި އިސްމާއީލް ހަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމް. (2014). ދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 3ވަނަ ބައި. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 427, 3-5.-
dc.identifier.urisaruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/716-
dc.publisherNational Institute of Educationen_US
dc.publisherނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން-
dc.relation.ispartofseriesJamaa'thuge khabaru;427-
dc.relation.ispartofseriesޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު : 427-
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectލިޔުންތެރިކަންen_US
dc.subjectDhivehi languageen_US
dc.subjectދިވެހި ބަސްen_US
dc.subjectYouthen_US
dc.subjectޒުވާނުންen_US
dc.subjectPurpose of educationen_US
dc.subjectތަޢުލީމުގެ ދައުރުen_US
dc.subjectEducation systemen_US
dc.subjectތަޢުލީމީ ނިޒާމުen_US
dc.subjectViews regarding languageen_US
dc.subjectބަހާމެދު ދެކޭ ގޮތްen_US
dc.subjectMother languageen_US
dc.subjectމާދަރީބަސްen_US
dc.subjectExperimenten_US
dc.subjectދިރާސާen_US
dc.subjectPreservingen_US
dc.subjectރައްކާތެރިކުރުންen_US
dc.subjectPreferring mother languageen_US
dc.subjectމާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުންen_US
dc.subjectStrong wordsen_US
dc.subjectބަސްބަހަށް ބަދަލު އައުން-
dc.subjectChanges in words-
dc.subjectInfluence from stronger words-
dc.subjectބާރުގަދަ ބަސްތަކުގެ ނުފޫޒު-
dc.titleދިވެހިބަހާ މެދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތުގެ ދިރާސާ 1، 2، 3en_US
dc.title.alternativeDhivehi bahaa medhu dhivehi zuvaanunge visnun huri gothuge dhiraasaa 1, 2, 3en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Full Article.pdfFull Article354.91 kBAdobe PDFView/Open
Part 1.pdfPart 1127.37 kBAdobe PDFView/Open
Part 2.pdfPart 2134.21 kBAdobe PDFView/Open
Part 3.pdfPart 3179.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.