Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/72
Title: ޤައުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަން
Other Titles: Qaumugai enme iskandhey masahkathakee masverikan…!
Authors: Adam, Aboobakuru
އާދަމް އަބޫބަކުރު
Keywords: Poetry
Literature
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
ޅެން
ޅެންވެރިކަން
Fishing
Fishermen
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Adam, A. (2006). Qaumugai enme iskandhey masahkathakee masverikan. Faithoora, 27(10), 53.
އާދަމް އަބޫބަކުރު. (2006). ޤައުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 27(10)، 53.
Series/Report no.: Faithoora;322
ފަތްތޫރަ؛322
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/72
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry

މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322 pt18-08142017114656 - Copy.pdf360.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.