Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/756
Title: މާދަރީ ބަސް
Other Titles: Maadharee Bas
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Mother tongue
Importance of Mother tongue
International Mother tongue day
Dhivehi Language
Dhivehi language protection
Dhivehi Dictionary
Dhivehi Dictionary CD
Language unity
މަދަރީ ބަހުގެ މުހިންމު ކަން
ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް
ދިވެހި ބަސް
ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރި ކުރުން
ދިވެހި ބަސްފޮތް
ބަސްފޮތް ސީޑީ
ބަހުގެ އެއްބައިވަންތަކަން
Issue Date: 1-Feb-2001
1-Feb-2008
1-Feb-2003
Publisher: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޙަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Maadharee bas, (2001). Faithoora 263, 22(11), 3-4.
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2001). މާދަރީ ބަސް. ފަތްތޫރަ. 22(11), 3-4
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2008). މާދަރީ ބަސް. ފަތްތޫރަ. 29(11), 3-4
Maadharee bas, (2008). Faithoora 347, 29(11), 3-4.
Hameed, A. (2003). Maadharee bas, Faithoora 287, 24(11), 3-4.
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2003). މާދަރީ ބަސް. ފަތްތޫރަ. 24(11), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;263
ފަތްތޫރަ;263
Faiythoora;347
ފަތްތޫރަ؛347
ފަތްތޫރަ؛287
Faithoora;287
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/756
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263 P 3-4.pdfFaithoora 263, 22(11)838.67 kBAdobe PDFView/Open
Maadharee Bas 347.pdfFaithoora 347, 29(11)725.24 kBAdobe PDFView/Open
Maadharee bas.pdfFaithoora 287, 24(11)114.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.