Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/795
Title: ނޫސްވެރިކަމުގެ ދެ ޚިޔާލު
Noosverikamuge dhe khiyaalu
Authors: އަންވަރު އިބްރާހީމް
Ibrahim, Anwar
Keywords: ނުސްވެރިކަން
ނޫސްވެރިޔާ
ނޫސްވެރިކަމަށް އޮތް ގޮންޖެހުން
ޚަބަރު ފެތުރުން
Issue Date: 3-May-2017
Publisher: ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Unpublished manuscript
Citation: .(އަންވަރު އިބްރާހީމް. (2017). ނޫސްވެރިކަމުގެ ދެ ޚިޔާލު. (ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Ibrahim, A. (2017). Noosverikamuge dhe khiyaalu. (Unpublished manuscript).
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/795
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ނޫސްވެރިކަމުގެ ދެ ޚިޔާލު.pdf18 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.