Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7954
Title: ދިވެހީންގެ ގެއްލިފައި އޮތް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
Other Titles: Dhiveheenge gellifai oiy thaareekhuge thereah
Authors: މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Keywords: ތާރީޚް
History
ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian history
ކޮނޑޭ
Kondey
ޑޮކްޓަރ ތޯރ ހެއިދާލް
Dr. Thor Heidhal
ހެއިދާލްގެ ދަތުރު
Heidhal's Trip
Issue Date: 1-Jun-1983
Feb-1984
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1983). ދިވެހީންގެ ގެއްލިފައި އޮތް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް. ފަތްތޫރަ 51. 5(3)، 19-24.
Luthufee, M. I. (1983). Dhiveheenge gellifai oiy thaareekhuge thereah. Faiythoora 51. 5(3), 19-24.
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1984). ދިވެހީންގެ ގެއްލިފައި އޮތް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް. ފަތްތޫރަ 59. 5(11)، 8-6.
Luthufee, M. I. (1984). Dhiveheenge gellifai oiy thaareekhuge thereah. Faiythoora 59. 5(11), 6-8.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;51
Faiythoora;51
ފަތްތޫރަ;59
Faiythoora;59
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7954
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhiveheenge gellifai oiy thaareekhuge thereah.pdfFaiythoora 51. 5(3)1.26 MBAdobe PDFView/Open
Dhiveheenge gellifai oiy thaareekhuge thereahFaiythoora 59. 5(11), 6-8.474.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.