Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/820
Title: ހާޖީއެއްގެ ޒަމީރު
Haajee egge zameeru
Authors: އަންވަރު އިބްރާހީމް
Ibrahim, Anwar
Keywords: ހައްޖުގެ އަޅުކަން
ޠަވާފުކުރުން
ޤުރުބާން ކަތިލުން
ތައުބާވެ ފާފަފުއްސެވުމަށް ދެންނެވުން
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Unpublished manuscript
Citation: .(އަންވަރު އިބްރާހީމް. (2012). ހާޖީއެއްގެ ޒަމީރު. (ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Ibrahim, A. (2012). Haajee egge zameeru. (Unpublished manuscript).
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/820
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ހާޖީއެއްގެ ޒަމީރު.pdf152.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.