Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/848
Title: މި ދަންނަވާ އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިގަނޭތޯ؟
Other Titles: Mi dhannavaa ehchah en'givadaiganeythoa?
Authors: Waheed, Mohamed
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Keywords: Mother Tongue
މާދަރީ ބަސް
Dhivehi Language
ދިވެހި ބަސް
Dhivehi Words
ދިވެހި ލަފުޒު
New Words
އާ ބަސްތައް
ބަސްބޭނުންކުރުން
ޖެހުން
ފީލް
Issue Date: 1-Apr-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Waheed, M. (2001). Mi dhannavaa ehchah en'givadaiganeythoa?. Faiythoora 265, 23(1), 7-9.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2001). މި ދަންނަވާ އެއްޗެއް އެނގިވަޑައިގަނޭތޯ؟. ފަތްތޫރަ 265. 23(1)، 7-9.
Series/Report no.: Faiythoora;265
ފަތްތޫރަ;265
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/848
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mi dhannavaa ehchah en'givadaiganeythoa.pdfFaiythoora 265, 23(1)1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.