އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ޑިޒަރޓޭޝަންތައް
MNU Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 248
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-11-18Dhivehi automatic speech recognition systemHassaan, Ibrahim; އިބްރާހީމް ހައްސާން; Ifham, Mohamed; ްމުހައްމަދު އިފްހާމ; Rasheed, Adam Raaif; އާދަމް ރާއިފް ރަޝީދު; Mohamed, Yameen; ޔާމީން މޮހައްމަދު
2018-11-01އޮންލައިން ދިވެހި ނޫސްތަކުން އޮޅުވައިލާފައި ހުންނަނީ ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ކޮން ބައިތަކަކުން ކޮން ގޮތަކަށް އަދި ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟އިސްމާޢީލް އަލީ; Ismail, Ali
2018-11-01ދިވެހިބަހަށް ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށް މުދަރިސުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައްޢަބުދުލް މަތީން ޢަބުދުއްރަޙީމް; AbduRahman, Abdul Matheen
2018-05-01ހުވަދޫ ބަހުރުވައިގައި ޑެއިކްސިސް ބޭނުންކުރަނީ.... : ރަސްމީ ބަހުން ވާހަކަދައްކާއިރު ޑިއިކްސިސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ހުވަދޫ ބަހުރުވައިގައި ޑިއިކްސިސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ ހުރިނަމަ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟މައިސާ އަނީޤު; Aneeq, Maisha
2018-05-01ހުވަދޫ ބަހުރުވައިގައި ލަފުޒަކަށް (އެބްލެޓިވް) "އިން" މަހާލުމުން އަންނަ ފޮނޮލޮޖިކަލް އަދި މޮފޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟އަމީމާ އަހުމަދު; Ahmed, Ameema
2018-11-01ދިވެހިބަހުގައި ލަފުޒު ތަކުރާރުކޮށްގެން ލަފުޒު އުފެދޭ ގޮތާއި އޭގެ ދައުރުޢާއިޝަތު ޒިދުނާ; Zidhna, Aishath
2018-10-01ރަސްކަމުގެ ތާރީޚުގައި އުތީމު ދަރިކޮޅާއި ހުރާ ދަރިކޮޅުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އުތީމު ދަރިކޮޅުންނެވެމުޙައްމަދު ޝާފިޢު; Shafiu, Mohamed
2018-11-01ދިވެހި ވާހަކަތަކުގައި މެޓަފަރއާއި ސިމިލީ ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަގޮތާއި އޭގެ ސަބަބުން ވާހަކަގައި އުފައްދާ އަސަރުޢާއިޝަތު ރަޝީދާ; Rasheedha, Aishath
2018-10-21ކިޔުމާއި ލިޔުމުގައި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒު : ދިވެހިބަހުގައި ކިޔުމާއި ލިޔުމުގައި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރާ (ހޯމޮނީމް) ގެ ސަބަބުން މާނައަށް އަނަން ބަދަލުތަކާއި މިފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ ސަބަބުން ގަވާއިދުގެ ބަޔަށް އަންނަ ބަދަލުތައްއާމިނަތު އިބުރާހިމް; Ibrahim, Aminath
2016-11-30ބަހުން ބުނަން އެނގޭ ގުރޭޑް1 ގެ ކުދިންނަށް ހިސާބުގެ ވިޔަ ޢަދަދުތައް، ދިވެހި މިންވަރު އަދި މާދަރީބަހުން ގުނުމުގައި މި ކުދިންނަށް މަދަރުސާގެ މާޙައުލުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައްއަޙުމަދު ހާޝިމް; Hashim, Ahmed
1Dharavandhoo : Baa atollމަރިޔަމް ލީވާން ޖަލީލް; އަޙުމަދު ރިޔާޒް ވަޙީދު; އާމިނަތު ފިރުޝާ; އާއިޝަތު ވިލްމާ; ޙަސަން ލަބީބް; އަޙްމަދު ނިހާޒް އަބޫބަކުރު; އިސްމާޢީލް ޔާނިމް; އަޙްމަދު މުސްތަޢުސިމް ޒުބެއިރު; އާއިޝަތު އަމްނު ޝަރީފް; އިސްމާޢީލް މާޢިޝް މުޙައްމަދު; އާމިނަތު ފަރަހު; އާއިޝަތު ރިޝްމާ; އަނާން އަލީ ރަޝީދު; ޠޯހާ އަބްދުލްރައްޒާޤު; ސުމައްޔާ އަބްދުލްސައްތާރު; މައުމަން ރަޝީދު; މާޒް ސައީދު; Jaleel, Mariyam Leevan; Waheed, Ahmed Riyaz; Firusha, Aminath; Vilma, Aishath; Labeeb, Hassan; Aboobakuru, Ahmed Nihaaz; Yanim, Ismail; Zubair, Ahmed Musthausim; Shareef, Aishath Amnu; Mohamed, Ismail Maaish; Farahu, Aminath; Rishma, Aishath; Rasheed, Anan Ali; AbdulRazzaq, Thoha; AbdulSattar, Sumayya; Rasheed, Mauman; Saeed, Maaz
2015-11-01FonadhooSamaah, Hassan; Murushid, Ismail; Ali, Adheeba; Ifa, Mariyam; Husham, Mohamed; Ahlam, Aishath; Najaha, Aminath; Samaah, Aishath; Althof, Mohamed; Neelee, Mariyam; Ibrahim, Hafeeza; Waheed, Adhuma; Hamad, Ibrahim
2016-11-01R. AlifushiShiyaz, Ismail; Sujeeth, Ahmed; Samaah, Aishath; Waheed, Adhuma; Fathmath, Maasa; Fazeel, Shafra Ahmed; Jinah, Aminath Lamha; Afzal, Aishath Shadhny; Hussain, Mohamed Sobah
2016-05-01Factors related to road traffic accidents among young adult motorcyclist in S. Hithadhoo, Addu city Maldivesޝިފާޒާ އާދަމް ސަރީފް; Shareef, Shifaza Adam
2015-11-01Study of Screen based media usage and associated negative health conditions among the adolescents of Maldivesމުޙައްމަދު ނަޖީބު; Najeeb, Mohamed
2016-04-26A study on exploration of the reasons why traditional Chinese medicine (TMC) is used in Maldivesއައިޝަތު އިބްރާހިމް; Ibrahim, Aishath
2015-07-01Bulling prevalence and associated factors of bullying among public middle school 6 and 7th grade student in Male’ cityއައިޝަތު ހަސަން; Hassan, Aishath
2016-11-01Prevalence and associated factors related to overweight and obesity among adults in DH. KudahuvadhooMohamed, Thaveela
2015-05-01Evaluation of patient satisfaction level in an outpatient department of Senahiya hospitalMohamed, Solah
2015-11-01Knowledge and practices of mothers on complementary feeding in Male’: MaldivesMohamed, Sara
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 248