Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/918
Title: ޤައުމު މުސްކުޅިވަމުން ދާންފެށުމުން....
Other Titles: Qaumu muskulhivamun dhaanfeshumun....
Authors: Waheed, Mohamed
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Keywords: Dhivehi Language
ދިވެހި ބަސް
Mother tongue
މާދަރީ ބަސް
Language development
ބަހަށް ބަދަލުއައުން
Changes to Langauge
ޒަމާނާއެކު ބަހަށް ބަދަލުއައުން
ބަސް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ދިވެހިބަސް ހަލާކުވެގެން ދިއުން
Issue Date: 1-Aug-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: Waheed, M.(2009). Qaumu muskulhivamun dhaanfeshumun.... Faiythoora 269, 23(5), 12-14.
Series/Report no.: Faiythoora;269
ފަތްތޫރަ;269
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/918
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaumu muskulhivamun dhaanfeshumun.pdfFaiythoora 269, 23(5)1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.