Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 22 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-12-02ގަވާއިދު ނަންބަރު: 159-އާރ/ 2021 : މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-12-02ގަވާއިދު ނަންބަރު: 160-އާރ/2021 : ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-18ގަވާއިދު ނަންބަރު: 151-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 113-އާރ/2021 (ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-24ގަވާއިދު ނަންބަރު: 156-އާރ/2021 : އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު: 149-އާރ/2021 : ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-22Gavaaidhu number: 153-R/2021 : regulation for registration of Pubic Interest Entity Auditorsރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-28ގަވާއިދު ނަންބަރު: 157-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 69-އާރ/2018، ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު 147-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2016 (ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-08ގަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012 (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-10ގަވާއިދު ނަންބަރު: 144-އާރ/2021 : އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office

Discover

Date issued
Has File(s)