Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-09-19ގަވާއިދު ނަންބަރު : 252-އާރ/2013 : މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ނޭކުރެންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1286-އާރ/2013 : މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު – އއ.މާޅޮސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1289-އާރ/ :2013 : ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު –އއ.މާޅޮސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-10ްޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1287-އާރ/2013 : ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އއ.މާޅޮސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-12ޤަވައިދު ނަންބަރ: 1323-އާރ/2013 : ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ހަންޏާމީދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1285-އާރ/2013 : ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އއ.މާޅޮސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1288-އާރ/2013 : ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އއ.މާޅޮސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jummhooriyyage Office

Discover

Date issued
Has File(s)