Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 69 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-09-19ގަވާއިދު ނަންބަރު : 257 -އާރ/2013 : ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ނައިވާދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-19ގަވާއިދު ނަންބަރު: 260-އާރ/2013 : ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހދ.ނޭކުރެންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-17ގަވާއިދު ނަންބަރު : 199-އާރު/2013 : ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ބާރަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-19ގަވާއިދު ނަންބަރު: 258-އާރ/2013 : ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ނޭކުރެންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-18ގަވާއިދު ނަންބަރު : 232-އާރ/2013 : މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ހަނިމާދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-18ގަވާއިދު ނަންބަރު: 220-އާރ/2013 : ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހދ. ހަނިމާދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-17ގަވާއިދު ނަންބަރު: 217-އާރ/2013 : ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ބާރަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-19ގަވާއިދު ނަންބަރު: 253-އާރ/2013 : މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ނައިވާދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-18ގަވާއިދު ނަންބަރު : 230-އާރ/2013 : މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ.ހަނިމާދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office
2013-09-18ޤަވައިދު ނަންބަރ: 223-އާރ/2013 : ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހދ. ހަނިމާދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; RaeesulJumhuriyyage Office

Discover

Date issued
Has File(s)