Saruna

ސަރުނަ

ސަރުނައަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ، އަދި ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި، ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އުފައްދައި، ހޯދައި، ރައްކާތެރިކޮށް، ފެތުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާ. ޑިޖިޓަލް ރިޕޮޒިޓަރީއެކެވެ

MNU Digital Repository Saruna is an online database that provides a central location to collect, contribute and share digital learning resources for use in teaching, learning and research activities


Communities in Saruna

Choose a community to browse its collections.

ޢިލްމީ އީފޮތުގެ ޖަމާ

Academic eBook Collection

ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައިވާ އެކަޑެމިކް ފޮތްތައް
Academic publications, written in both local & foreign languages

ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ޖަމާ

Academic Articles Collection

މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢު ކުރާ އިލްމީ ލިޔުންތައްާ
Academic articles published in both local and foreign languages

ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޖަމާ

Dhivehi Language Publications

ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި އަދަބިއްޔާތާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް
Publications written about the Dhivehi language studies

ތީސީސް އަދި ޑެޒަޓޭޝަން

Thesis & Dissertations

ދިވެހީންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ލިޔުއްވައިފައިވާ ތީސީސް އަދި ޑެޒަޓޭޝަންް
Thesis and dissertations written locally and by foreigners about the Maldives

މަންޒަރުގެ ޖަމާ
Image Collection

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާ ގުޅުން ހުންނަ ފޮޓޯއާއި މަންޒަރުތައް
Photos of Maldivian history, culture, tradition and language

ސިލްސިލާ މަޖައްލާ

Serials

ޔުނިވަރސިޓީގައި ޝާއިޢު ކުރާ މަޖައްލާތައް
Journals published in the University