Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 3550  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1966-01-011 ފައިޒާގެ މަޟުމޫނުތައްFaiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
2005-01(1) ބޮޑުރާޅު ކާރިޘާގައި ވިލުފުށިއިސްމާޢިލް ޝަމީމް; Sameem, Ismail
2008-09-01(1) ދެންނެވުން، ވިދާޅުވުންHaleem, Mohamed Shahidh; މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހަލީމް
1998-09-01(1)ޅެންވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާނީ ކިހިނެއް؟Kareem, Saudh Abdul; ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް
1993-12-0111ނޮވެމްބަރ 1993 ދުވަހު ރިޔާސީ 4ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ތަޤްރީރުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤަޔޫމް; Abdul Qayyoom, Maumoon
2012-06-0114 އާ އަހަރެންޢަލީ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Ali
1994-09-011415 ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ : ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައިދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް; Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
1994-09-011415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Qayyoom, Maumoon
1996-08-011417 ހ. ވަނައަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީޖަލްސާއަށް އައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބުMaumoon, Abdulqayyoom; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤަޔޫމް
1996-08-011417ހ. ވަނައަހަރުގެޤައުމީދުވަސްShathir, Mohamed; މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
1999-10-011420 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު އަރީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޓީ.ވީ އާއި ރޭޑިޔޯއިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުJameel, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
2006-04-0118 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް : މަރުކަޒުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންShanoon, Mohamed; މުޙައްމަދު ޝަނޫން
2014-07-01(1816-1886) އަލްޢައްލާމާ އައްސައްޔިދު އަޙްމަދު ޒައިނީ ދަޙްލާންNadhuvee, Mohamed Waheedh; މުޙައްމަދު ވަހީދު ނަދުވީ
1999-04-011835ން 1843ށް ދިވެހިރާއްޖެ ކްރިސްޓިއަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަދަލުކުރެވުނު ބައެއްސިޓީHussain, AbduhRasheed; ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
2011-11-011900 މ. އިންފެށިގެން ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ ލަފުޒުތައް އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟ ހުރިނަމަ އެފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އައިސްފައިވަނީ ކޮނަކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟Zahiyya, Fathimath; ފާތިމަތު ޒަހިއްޔާ
2016-06-01"1932 ގައި އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީއާއި 2008 ގައި އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަނީ ކޮންޤާނޫނު އަސާސީއަކުން؟"މުޙައްމަދު އަޝްފާހު; Ashfah, Mohamed
2009-11-011950 ގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދި ބަޣާވާތް: ގދ. ހިވަރު ތިނަދޫ މީހުންގެ ދައުރުއާމިނަތު ޝަފީޤާ; Shafeega, Aminath
2008-11-01(1950-2005) ޑރ. ޝައުޤީ ޟައިފްNadhuvee, Mohamed Waheed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ
2011-11-01"1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ށ. މާކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމީގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟"Mohamed, Muslim; މުސްލިމް މުޙައްމަދު
2012-011st addendum to the EIA report development of city hotel, hospitality institute and resort development At Bodufinolhu And Gasfinolhu Laamu AtollLand and Marine Environmental Resources Group