Browsing by Author ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02Longitudinal study on the impact of curriculum reforms (2012 - 2013)United Nations Children's Fund; National Institute of Education; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑް; ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2016-08ކީ ސްޓޭޗް 3 ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި 430 ށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީނު ދީފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 23 ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މެލޭޝިޔާއަށްނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖެގެވެސް ދައުރެއް އޮތްކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދެނީނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08ސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް ގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުވުމަށް ސަން އައިލެންޑަށް ފުރައިފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education