Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1022
Title: ބުޅަލާއި މީދަލާއި ހިޔަޅު
Other Titles: Bulhalaai meedhalaai hiyalhu
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Issue Date: 1-Oct-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Bulhalaai meedhalaai Hiyalhu. (2001). Faiythoora 271, 23(5), 49-51.
ބުޅަލާއި މީދަލާއި ހިޔަޅު. (2001). ފަތްތޫރަ 271, 23(5)، 49-51.
Series/Report no.: Faiythoora;271
ފަތްތޫރަ;271
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1022
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulhalaai meedhalaai Hiyalhu.pdfFaiythoora 271, 23(5)66.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.