Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1104
Title: ދިވެހި ޖުމްހޫރީޔަތުގެ ރައީސުން
Other Titles: Presidents of Republic of Maldives
Keywords: Mohamed Ameen Didi
Ibrahim Nasir
Maumoon Abdul Gayoom
Mohamed Nasheed
Yameen Abdul Gayoom
Dr. Mohamed Waheed Hassan Manik
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބުދުލް ޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Issue Date: 1-Jan- 1
Citation: President Ibrahim Nasir. (nd). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasir#/media/File:Ibrahim_nasir_maldives.jpg
President Mohamed Ameen Didi. (nd). Retrieved from: https://alchetron.com/Mohamed-Amin-Didi
President Mohamed Nasheed (nd). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Nasheed#/media/File:Maldives_President_Nasheed.png
President Maumoon Abdul Gayoom (nd). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom#/media/File:Maumoon-Abdul-Gayoom.jpg
President Yaameen Abdul Gayoom (nd). Retrieved from: http://globalvillage.world/proudly-asia/maldives/
President Dr. Mohamed Waheed Hassan Manik (nd). Retrieved from: http://cgip.transparencymaldives.org/2012/05/24/climate-governance-integrity/
:ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (ތނ) ނަގާފައިވަނީ http://globalvillage.world/proudly-asia/maldives/
:ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން . (ތނ) ނަގާފައިވަނީ https://alchetron.com/Mohamed-Amin-Didi
: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބުދުލް ޤައްޔޫމް . (ތނ) ނަގާފައިވަނީ https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom#/media/File:Maumoon-Abdul-Gayoom.jpg
: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު . (ތނ) ނަގާފައިވަނީ https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Nasheed#/media/File:Maldives_President_Nasheed.png
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1104
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމް
Political Science P
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.