Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13059
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorއަބޫބަކުރު، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް-
dc.contributor.authorAboobakuru, Abdul Azeez Jamaal-
dc.date.accessioned2022-02-08T09:04:52Z-
dc.date.available2022-02-08T09:04:52Z-
dc.date.issued2014-04-18-
dc.identifier.citationhttps://www.liyuntherin.org/archives/1826 .އަބޫބަކުރު، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް. (2014). ތަރިކަ ބެހުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްތަޝްރިޤުން ދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި އޭގެ ރައްދުen_US
dc.identifier.citationAboobakuru, Abdul Azeez Jamaal. (2014). Tharika behumuge usooluthakaa dhekolhah musthashriqun dhahkaa baeh vaahakathakaai eyge rahdhu. https://www.liyuntherin.org/archives/1826en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13059-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުންen_US
dc.publisherLiyuntheringe Gulhun-
dc.titleތަރިކަ ބެހުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްތަޝްރިޤުން ދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި އޭގެ ރައްދުen_US
dc.title.alternativeTharika behumuge usooluthakaa dhekolhah musthashriqun dhahkaa baeh vaahakathakaai eyge rahdhuen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދީން
Religion
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.