Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/166
Title: ސިންގާ އާއި ސިންގާގެ ބައިވެރީން
Other Titles: Singaa ai singaage baivereen
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
Children's Story
Moral
Partnership Rights
ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ
ސިންގާ
ކަންބަޅި
ގެރި
ފުއްލާ
Issue Date: 1-Apr-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Singaa ai singaage baivereen. (2006). Faithoora, 27(1), 86.
.ސިންގާ އާއި ސިންގާގެ ބައިވެރީން. (2006). ފަތްތޫރަ. 27(1), 86
Series/Report no.: Faithoora;325
ފަތްތޫރަ;325
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/166
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325_pt22-08172017131456.pdf337.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.