Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/172
Title: އެއްއަހަރު ފަހުންވެސް
Other Titles: Eh aharu fahunves
Authors: Ibrahim, Zulfa
ޒުލްފާ އިބްރާހީމް
Keywords: Literature
Poetry
ބޮޑުރާޅު ކާރިސާ
Tsunami Incident
Natural disasters
Issue Date: 1-Apr-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Ibrahim, Z. (2006). Eh aharu fahunves. Faithoora, 27(1), 98.
.ޒުލްފާ އިބްރާހީމް. (2006). އެއްއަހަރު ފަހުންވެސް. ފަތްތޫރަ. 27(1), 98
Series/Report no.: Faithoora;325
ފަތްތޫރަ;325
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/172
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325_pt27-08172017131623.pdf336.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.