Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/257
Title: ތިމާ ވެއްޓޭނީ ތިމާގެ ބޮޑުކަން ދައްކަން ހަދައިގެންނެވެ.
Other Titles: Thimaa vehteynee thimaage bodukan dhahkan hadhaigenneve
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
Drama
Issue Date: 1-Mar-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Thimaa vehteynee thimaage bodukan dhahkan hadhaigenneve. (2006) Faithoora, 27(12), 48-49.
ތިމާ ވެއްޓޭނީ ތިމާގެ ބޮޑުކަން ދައްކަން ހަދައިގެންނެވެ.(2006)ފަތްތޫރަ, 27(12), 48-49.
Series/Report no.: Faithoora;324
ފަތްތޫރަ؛324
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/257
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324_pt14-08302017102232 - Copy.pdf705.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.