Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/258
Title: ވަލުއޫރާއި ހިޔަޅު
Other Titles: Valuooraai hiyalhu
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
ވަލުއޫރު
ހިޔަޅު
ކުރުވާހަކަ
ހަމަލާއަށް ތައްޔާރުވުން
Issue Date: 1-Mar-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Valuooraai hiyalhu. (2006) Faithoora, 27(12), 49.
.ވަލުއޫރާއި ހިޔަޅު. (2006). ފަތްތޫރަ. 27(12), 49
Series/Report no.: Faithoora;324
ފަތްތޫރަ : 324
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/258
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324_pt14-08302017102232.pdf319.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.