Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/295
Title: ގުދުރަތާ ގޮންނުޖަހާށެވެ
Other Titles: Gudhurathaa gonnujahaasheve
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
Children’s stories
ގޮންޖެހުން
ގުދުރަތް
ކުޑަކުދިންގެ ކުރުވާހަކަ
ކަހަނބު
ބާޒު
Issue Date: 1-Jun-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Gudhurathaa gonnujahaasheve. (2006). Faithoora, 27(3), 48-49.
.ގުދުރަތާ ގޮންނުޖަހާށެވެ. (2006). ފަތްތޫރަ. 27(3), 48-49
Series/Report no.: Faithoora;327
ފަތްތޫރަ;327
Description: ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/295
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327_pt11-08302017104546.pdf801.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.