Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/384
Title: "ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކުރުން - ނާކާމިޔާބީގައި ހތްވަރުގަދަކުރުން"
Other Titles: "Kaamiyaabeegai hiythiri kurun - naakaamiyabeegai hiyvarugadha kurun"
Authors: Ibrahim, Zulfa
ޒުލްފާ އިބްރާހީމް
Keywords: Literature
Poetry
Issue Date: 1-Jun-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Ibrahim, Z. (2009). "Kaamiyaabeegai hiythiri kurun - naakaamiyabeegai hiyvarugadha kurun". Faithoora, 31(3), 57.
.ޒުލްފާ އިބްރާހީމް. (2006). "ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކުރުން - ނާކާމިޔާބީގައި ހތްވަރުގަދަކުރުން". ފަތްތޫރަ. 31(3), 57
Series/Report no.: Faithoora;363
ފަތްތޫރަ;363
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/384
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363_pt17-09072017090604 - Copy.pdf381.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.