ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA) Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 990
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Maldivian legal system : Islamic influence and legal reformIbrahim, Mohamed; Buang, Ahmad Hidayat
2019Public consultation on behalf of the Bar Council on new legal education regulations for the Maldives-
2021-05-31ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ޤަރާރު ނަންބަރު: 3/2021 : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 8/2020( ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ތަކެތި ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު) އިޞްލާޙުކުރުން-
2015-08Justice adrift : rule of law and political crisis in the Maldives : a fact-finding mission reportThe International Commission of Jurists
2012Independence of the judiciaryUnited Nations Development Programme; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގުރާމް
2019-08-16އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން ޤާޟީ (ފަނޑިޔާރު)ކަމަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ސަބަބުތައްޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން; Adnan, Izzaddeen
2019-08-29ފިޤްހީ ނަޒަރަކުން އަންހެނުން ޤާޟީކަންކުރުންއަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރް; Baaqir, Ahmed Ziyad
2011-12-19ޤާނޫނުތައް ދެލިކޮޕީކުރައްވާ އިރު ވިސްނައިވަޑައިގަތުން މުހިއްމު ނުކުތާއެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2015-11-09ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, އަބޫބަކުރު
2013-12-12ޤަވައިދު ނަންބަރ: 1332-އާރ/2013 : ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އދ.ކުނބުރުދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-10ޤަވައިދު ނަންބަރު: 1333-އާރ/2013 : އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.ކުނބުރުދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1344-އާރ/2013 : ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު - އދ.ކުނބުރުދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1335-އާރ/2013 : މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އދ.ކުބުރުނދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ްޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1336-އާރ/2013 : ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އދ.ކުބުރުނދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-01-12ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1338-އާރ/2013 : ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު – އދ. ކުބުރުނދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2020-01-12ޤާޟީންނާއި މުފުތީން: ތަފާތަކީ ކޮބާ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1311-އާރ/ :2013 : ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އއ. ހިމަންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1312-އާރ/2013 : ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އއ. ހިމަންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-13ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1313-އާރ/2013 : މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އއ. ހިމަންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 1314-އާރ/2013 : ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އއ. ހިމަންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 990