ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 773
Issue DateTitleAuthor(s)
2024ހަނދާނާއި ތާރީޚައްޓަކައި ...... ހުޅުދެލި-
1991Maldive odd history : The Maldives Archipelago and its people 6(17)Vilgon, Lars; ލާރސް ވިލްގަން
2005އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު, Dhivehi bahaai thaareekhah khidhumaiykuraa qaumee markazu
2024އަލްއަމީރު މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީއަޙްމަދު ޒާހިރު; Zahir, Ahmed; އިބްރާހީމް ޝިހާބު; Shihaab, Ibrahim; އަޙްމަދު ޝާޠިރު; Shathir, Ahmed
2009-11ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދުޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan; މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން; Hussain, Mohamed Musthafa
2009-06-06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ 75 އަހަރުގެ ދުވެލިޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2010-01-18ޚިދުމަތުގެ ތިލަފަތުގައި ޤައުމީ ދެ ޝަޚުޞިއްޔަތެއްގެ ބުރަދަންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-07-07ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން.... (2): އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިންުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2022-06-23ދިވެހީންގެ ދުރު މާޒީ ހޯދުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްއިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު; Manik, Ibrahim Hussain
2011-04-27ހަނދާނުގެތެރެއިން... (1) : މާވަށު ބޮޑު މާލޫދުުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-05-01ދިވެހީންގެ އަޞްލު ދެނެގަތުމާ މެދު ޚިޔާލެއްުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru
2011-10-06ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ދިވެހިން އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅުނު ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށް ކިޔާ ނަންތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-09-27އާސާރީ މިސްކިތް ތަކުގެ ލިސްޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް; Ministry of Islamic Affairs
2020-11-11ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-05-06!.ކޮވިޑް-ނަވާރަ" އާގުޅިންގެ އިސްލާމީ ބާރުވެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2023ސައްލާ : ލާމަރުކަޒީ ވިސްނުން ޢަމަލީގޮތުން ފެންނާކަށް ނެތްޓުރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް; Transparency Maldives
2011-10-28ޣާޒީ ބަންޑާރައިންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020ތާރީހާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ސެމިނަރުއިބްރާހީމް, އައްބާސް; Ibrahim, Abbaas
2020-09-04Sea wall in the Maldives and its sustainabilityRitika V Kapoor
2014-09Sea-level change: impacts and strategies : 4 Series 26, Issue 1, September 2014Mike Morrish
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 773