ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 354
Issue DateTitleAuthor(s)
1997-03-01ނިއުޔޯރކް އެއާރޕޯރޓްގައި އޮތް ޕާރޓީއެއްނަމަ....އެ ވޯލކީޓޯލކީތައް ގެނައީ ޗާރޓާރ ފްލައިގހޓް އަކުންނެވެމަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް; AbdulQayyoom, Maumoon
1985-09ދިވެހިބަހާއި ތާނައަކުރުއާމިނަތު ޙުސައިން; Hussain, Aminath
1985-02ދިވެހިބަހާއިމެދު ޚިޔާލެއްއާމިނަތު ޙުސައިން; Hussain, Aminath
1986-04; 1986-03ލަކްސައްދީބު ޓައިމްސްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Saadhiq, Abdhulla
1985-08-01ބަސްހެދުމާއި ބަސްހޯދުންމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1985-06...ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތައް ގިނަކުރުންWaheed, Mohamed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު
1985-06ބަހުގެ ދުވެލިJameel, Mohamed; މުޙައްމަދު ޖަމީލު
1985-10ލިޔެކިޔުމުގެ ފަންނުތައްއިބްރާހިމް ޝިހާބް; Shihaab, Ibrahim
1986-04ބަސް ބަސް ވަކިކޮށް ލިޔުން-
1980-01ސަމާލުމުޙައްމަދު ޖަމީލް; Jameel, Mohamed
1986-06ދިވެހި ބަހާމެދުއާމިނަތު ޙުސައިން; Hussain, Aminath
1986-06ބަހާގުޅިފައިވާ ބައެއްކަންތައްމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1995-11ބަހުގެ ޠަބީޢަތާއި ބަސް އުފެއްދުމާމެދުQubaad, Mohamed; މުޙައްމަދު ޤުބާދު
1995-11ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަންShakir, Ahmed; އަޙްމަދު ޝާކިރު
1995-11'އަޅުގަނޑުގެ 'ނަމަWaheed, Ibrahim; އިބްރާހީމް ވަހީދު
1995-11ބަސްAhmed, Farooq; ފާރޫޤް އަޙްމަދު
1995-11ދިވެހި ބަދަހި އަދަބިއްޔާތުHabeeb, Habeeba Hussain; ހަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް
1995-11ދިވެހި ބަސް ދިވެހި ކުރަމާތޯ އެވެ.Ibrahim, Abbas; ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
1986-03-01ބަސްހެދުމާއި އަކުރުހެދުންޢަލީ, ޙުސައިން; Hussain, Ali
1997-06އަދަބިއްޔާތުފަތުޙުއްﷲ ޖަމީލް; Jameel, Fathuhulla
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 354