Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/493
Title: "މާލީ އަރާކުމް"
Other Titles: "Maalee araakum"
Authors: Maniku, Ali Ibrahim
ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު
Keywords: Fiction
Short Story
Humour
Island chief
Opposition
ލިޔުންތެރިކަން
ސަމާސާ
މާލީބޭ
ކަތީބު
ދެކޮޅުވެރިކަން
Issue Date: 1-Nov-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Maniku, A I. (2009). "Maalee araakum". Faithoora, 31(8), 18-19.
.ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު. (2006). "މާލީ އަރާކުމް". ފަތްތޫރަ. 31(8), 18-19
Series/Report no.: Faithoora;368
ފަތްތޫރަ;368
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/493
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
368_pt6-09072017121306.pdf778.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.