Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHussain, AbduRasheedh-
dc.contributor.authorޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން-
dc.date.accessioned2019-10-14T10:55:42Z-
dc.date.available2019-10-14T10:55:42Z-
dc.date.issued1989-08-
dc.date.issued1989-07-
dc.identifier.citation.ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. (1989). ރާއްޖެޔާމެދު ހޭސްޓަންގެ ފަޅުވެރިން ދީފައިވާ ބަޔާން. ފަތްތޫރަ 125. 11(5)، 6-10en_US
dc.identifier.citationHussain, A. (1989). Raajje yaa medhu Heystange falhu verin dhee faivaa bayaan. Faiythoora 125. 11(5), 6-10.en_US
dc.identifier.citation.ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. (1989). ރާއްޖެޔާމެދު ހޭސްޓަންގެ ފަޅުވެރިން ދީފައިވާ ބަޔާން. ފަތްތޫރަ 124. 11(4)، 6-10-
dc.identifier.citationHussain, A. (1989). Raajje yaa medhu Heystange falhu verin dhee faivaa bayaan. Faiythoora 124. 11(4), 6-10.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5200-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;125-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;125-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;124-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;124-
dc.titleރާއްޖެޔާމެދު ހޭސްޓަންގެ ފަޅުވެރިން ދީފައިވާ ބަޔާންen_US
dc.title.alternativeRaajje yaa medhu Heystange falhu verin dhee faivaa bayaanen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raajje yaa medhu Heystange falhuverin dheefaivaa bayaanFaiythoora 125, 11(5)12.2 MBAdobe PDFView/Open
Raajje yaa medhu Heystange falhuverin dheefaivaa bayaanFaiythoora 124. 11(4), 6-10.84.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.