Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/542
Title: މޮޅުކުލާހެއްގައި މުދައްރިސްގެ ބަދަލުތައް
Other Titles: Molhu claahegai mudhahrisge badhaluthah
Authors: Zahir, Adam
އާދަމް ޒާހިރު
Keywords: Literature
Poetry
Classroom Management
ބަންދި
ކިލާސް ރޫމް
Issue Date: 1-Apr-2014
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: Zahir, A. (2014). Molhu claahegai mudhahrisge badhaluthah. Jamaa'thuge Khabaru, 425, 24.
އާދަމް ޒާހިރު. (2014). މޮޅުކުލާހެއްގައި މުދައްރިސްގެ ބަދަލުތައް. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު :425, 24.
Series/Report no.: Jamaa'thuge Khabaru;425
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު : 425
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/542
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014 april, 425, 1.pdf60.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.